คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายภูภัฎ ยกทวน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐกุสุมภ์ชัย คงจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจธนัท ภัสสรนรากุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว กัลยากาญจน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอิชณน์กร พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอรวรรณ สังขรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิไกร แก้วทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย สรรพกิจผล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายจิณณ์ชยุติ สาราพฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ หีมมิหน๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระพิศิษฏ์วินัยการ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายมั้นโสด โอกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ