โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::วิสัยทัศน์::..   
 
        ล้ำเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี เป็นประชาคมที่ดีของอาเซียน
0
ล้ำเลิศวิชาการ หมายถึง การขับเคลื่อนงานวิชาการของโรงเรียนไปสู่เป้าประสงค์ที่ชัดเจนประจักษ์
แก่สาธารณชนและเป็นที่ยอมรับแก่องค์กร หน่วยงานและชุมชน โดยพัฒนาครู พัฒนาผู้เรียนด้าน
สติปัญญาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
สืบสานวัฒนธรรม หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชาติที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ด้วยการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม อาทิ ประเพณีสารทเดือนสิบ ชักพระ แห่ผ้าพระบฎ และประเพณี
ที่เกี่ยวกับศาสนา วันสำคัญของชาติ
 
ก้าวนำเทคโนโลยี หมายถึง การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ก้าวทันการพัฒนาประเทศและสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐในการพัฒนาผู้เรียนในการใช้คอมพิวเตอร์ แท็ปแล็ทในการจัดกระบวนการเรียนรู้
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
เป็นประชาคมที่ดีของอาเซียน หมายถึง การปฏิบัติตนแห่งบุคคลที่ดีของสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) เพื่อการร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อันนำ
มาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
0
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย