โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::ยุทธศาสตร์::..   
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
 
           จากการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมภายใน ภายนอก และผลการประเมินภายนอกประกอบกับ
นโยบายในการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่ประเทศ จังหวัด และท้องถิ่นได้นำมา
วิเคราะห์กำหนดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ

           ยุทธศาสตร์ที่ 1
             การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข

                  แนวทางการพัฒนา
                      1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้ผู้เีรียนมีความรับผิดชอบ
ทางศิลธรรมและสังคม
                      2. ส่งเสริมทักษะทางสังคม ให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไ้ด้อย่างมีความสุข ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                      3. ส่งเสริมทักษะการปรับตัว ให้ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้ือื่นได้เป็นอย่างดีและแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
                      4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
                      5. พัฒนาสุขภาพและจิตใจ ให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีและห่างไกลยาเสพติด
                      6. พัฒนาการประกันคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
0
0

           ยุทธศาสตร์ที่ 2
             การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  แนวทางการพัฒนา
                      1. จัดหลักสูตรที่มีหลากหลายโปรแกรมตามความต้องการของผู้เรียน ให้มีความ
เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
                      2. พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
                      3. ผลิตและจัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน
                      4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
0
0

           ยุทธศาสตร์ที่ 3
             การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

                  แนวทางการพัฒนา
                      1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                      2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
0
0
                      
           ยุทธศาสตร์ที่ 4
             การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

                  แนวทางการพัฒนา
            
          1. จัดการฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน จนสามารถนำทรัพยากรหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมา
ประกอบอาชีพได้
                      2. จัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคนจนสามารถนำทรัพยากรหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมา
ประกอบอาชีพได้
 0
0    
               
 
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย